ДНЗ Первомайський ППЛ

ДНЗ Первомайський ППЛ

вул. Корабельна 20/2, м. Первомайськ, Миколаївська обл., 55200

Головне завдання ДНЗ "Первомайського професійного промислового ліцею" – формувати різнобічно розвинену особистість, яка здатна адаптуватися в умовах постійних змін на ринку праці, має не лише знання, а й певні компетенції, що дозволяють знайти рішення в будь-яких професійних ситуаціях.

Зрозуміло, що будь-яка ідея залишиться ідеєю, якщо не буде підготовлений до її впровадження майстер виробничого навчання, викладач. Тому основним завданням методичної служби нашого училища є підвищення професійної компетентності педагогічних працівників.

Методична робота – це система взаємопов’язаних заходів, які направлені на розвиток творчого потенціалу педагогічних працівників, їхньої професійної майстерності, і в кінцевому результаті – на підвищення якості професійної освіти випускника ПТО відповідно до потреб ринку праці.

 Основними завданнями методичної роботи є: 

 1. Організаційно-методичне забезпечення програм розвитку ПТО, практичне впровадження державних стандартів з робітничих професій;

 2. Удосконалення змісту, форм і методів навчання та виховання учнівської молоді;

 3. Розвиток педагогічної та професійної майстерності викладачів та майстрів виробничого навчання, їхньої загальної культури, створення мотивації і умов для професійного вдосконалення;

 4. Інформаційне забезпечення педагогічних працівників з проблем педагогіки, психології, інформування про досягнення науки і техніки, передовий педагогічний та виробничий досвід

 5. Організаційно-методична допомога у впровадженні інноваційних технологій;

 6. Створення комплексно-методичного забезпечення предметів професійно-технічного циклу, розробка та видання навчальних, методичних посібників, рекомендацій, технічних і наочних засобів навчання;

 7. Забезпечення інтеграції навчального процесу з наукою і практикою; підготовка до атестації педагогічних працівників.

Методичний кабінет нашого ліцею є центром методичної роботи, де зосереджуються інформаційні, навчально - методичні, нормативні матеріали, матеріали кращого досвіду педагогічних працівників, зразки плануючої та звітної документації, дидактичних, наочних матеріалів тощо. Методична робота з педагогічними працівниками нашого ліцею підпорядкована реалізації науково-методичної проблемної теми «Впровадження інноваційних технологій у навчально-виховний процес».

 Роботі над єдиною методичною темою підпорядкована мережа традиційних форм методичної роботи:

 Форми методичної роботи у ДНЗ "Первомайський професійний промисловий ліцей"

Індивідуальні:

 •  самоосвіта педагогів;
 •  атестація педагогів;
 •  творчі звіти педагогів;
 •  індивідуальні консультації;
 •  наставництво;
 •  стажування.

 Колективні:

 • педагогічна рада;
 • інструктивно-методичні наради;
 • теоретичні та практичні семінари;
 • масові та групові форми роботи (науково-методична рада; школа молодого педагога; творчі групи);
 • методичні комісії;
 • обласні методичні секці.ї

Педагогічна рада - найвищий постійно діючий колегіальний орган з питань навчально-виховної, методичної та виробничої роботи ліцею. Педагогічна рада визначає основні напрямки і завдання, конкретні форми роботи педагогічного колективу ДНЗ ПППЛ та приймає рішення з основних принципових питань діяльності навчального закладу. Головою педагогічної ради є директор ліцею. Робота педагогічної ради проводиться відповідно до плану, який складається на навчальний рік та затверджується на першому засіданні педагогічної ради.

Інструктивно-методичні наради проводяться директором ліцею Кокошею О.І. з метою інформування педагогічних працівників, оперативного вивчення та обговорення. Нормативних актів, документів, окремих поточних питань, доведення конкретних навчально-виробничих, навчально-виховних завдань, а також поточного інструктажу педагогічних працівників.

 Провідну роль у методичній діяльності ліцею відіграють методичні комісії:

 • Методична комісія суспільних дисциплін (голова МК ЛісовецьВ.В.)
 • Методична комісія продавців, барменів, кондитерів, кухарів (голова МК Жувагіна Т.Б.)
 • Методична комісія енергетичного і будівельного профілю ( голова МК Бень Л.А.)
 • Методична комісія машинобудівного профілю та столярів (голова МК Прусова А.Г.)
 • Методична комісія швачок, кравців (голова МК Суворова Г.В.)
 • Методична комісія класних керівників (голова МК Дем'янчук Л.Г.)

Методичні комісії створюються на навчальний рік і проводять засідання, як правило, не рідше 1 разу на місяць. Керівництво роботою методичної комісії здійснює голова МК, який затверджується наказом директора ліцею на початку навчального року. План роботи методичних комісій розробляється на навчальний рік.


Методичні комісії заслуховують й обговорюють доповіді з найактуальніших питань навчання і виховання, нову фахову літературу, організовують взаємовідвідування уроків, проведення і обговорення відкритих уроків, виготовлення наочності, застосування технічних засобів навчання. У їх компетенції - організація консультацій для молодих педагогів, заслуховування звітів педпрацівників про виконання індивідуальних методичних проблем.


Ефективн
ою формою методичної роботи з молодими педагогічними працівниками є  Школа молодого педагога. Метою школи є надання допомоги у розв’язанні першочергових проблем щодо методики викладання, планування своєї практичної діяльності, організації роботи з документацією, сприяння професійному становленню молодого педагога, формування потреби у безперервному навчанні.


Кожна з форм методичної роботи виконує важливу роль у справі ознайомлення педагогічного працівника з основними досягненнями в галузі педагогіки, психології і впровадження їх у практику, сприяє підвищенню педагогічної майстерності, що впливає на успішність учнів і формування їхньої особистості.